Trang chủAn Toàn Lao Động/Môi Trườngtuyển dụng Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án tại khánh...

tuyển dụng Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án tại khánh hòa

tuyển dụng Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án tại khánh hòa

 • Địa điểm tuyển dụng: Khánh Hòa
 • Mức lương: Thương lượng
 • Hết hạn: 23/11/2022
 • Mô tả việc làm

  – Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Ban QLDA, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực,… của Ban QLDA:
  + Tổ chức truyền đạt cho nhân viên chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA và Mô tả việc làm của chức danh nhân viên đang phụ trách.
  + Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
  + Giao việc, uỷ thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
  + Quản lý tài sản, hồ sơ và các nguồn lực được giao.
  + Lập các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban QLDA.
  + Thiết kế cơ cấu tổ chức, đề xuất tuyển dụng và bố trí nhân lực Ban QLDA theo quy định của luật pháp về quản lý xây dựng và yêu cầu của Công ty.
  + Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPIs) của Ban QLDA và nhân viên trực thuộc.
  – Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin/hồ sơ nội bộ.
  + Tham gia thiết lập các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, hệ thống biểu mẫu liên quan đến quản lý dự án xây dựng.
  + Triển khai và kiểm soát nhân viên Ban QLDA tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý
  + Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ.
  – Tham gia xây dựng, góp ý kế hoạch thực hiện Dự án (tổng thể và hàng năm) từ giai đoạn thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng.
  – Theo dõi, đôn đốc các đơn vị Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Quản lý Chi phí thực hiện đúng kế hoạch tiến độ các công tác chuẩn bị, phục vụ triển khai thi công công trình Dự án.
  – Khi tình hình thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ triển khai thi công công trình Dự án có khả năng bị chậm tiến độ, chủ động tổ chức và chủ trì các cuộc họp với Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Quản lý Chi phí, Phòng Quản lý Xây dựng để phối hợp, đôn đốc thời gian hoàn thành và có báo cáo gửi đến Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.
  – Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Ban.
  – Tiếp nhận, tổ chức xem xét và phản hồi góp ý (nếu có):
  + Hồ sơ thiết kế từ Phòng Quản lý Thiết kế chuyển đến (trong giai đoạn kiểm soát thiết kế)
  + Các tài liệu/hồ sơ phục vụ triển khai thi công xây dựng đã được phê duyệt (đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thi công)
  – Tham gia công tác mua sắm (bao gồm các phương thức: mua sắm trực tiếp, chào giá, đấu thầu, chỉ định thầu,…) phục vụ hoạt động xây dựng Dự án do Phòng Quản lý Chi phí tổ chức.
  – Kiểm soát và quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu tham gia dự án (thông qua đơn vị tư vấn giám sát): Quản lý (lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát) công trình/dự án trên tất cả các phương diện (kế hoạch, sự thay đổi của phạm vi công việc và kế hoạch, tiến độ, khối lượng, chất lượng (bao gồm cả công tác quản lý/phê duyệt bản vẽ triển khai thi công (shop drawing), xác nhận và trình phê duyệt mẫu vật tư thiết bị), chi phí, nhân lực, hợp đồng, mua sắm, truyền thông thông tin, an toàn, môi trường, khiếu nại, rủi ro…) trong giai đoạn thi công xây dựng, theo đúng tiêu chuẩn xây dựng theo quy định pháp luật và yêu cầu, quy định của Công ty.
  – Quản lý hoạt động xây dựng hoàn thiện trên công trường – Hoạch định: Kế hoạch, tổng tiến độ xây dựng, bàn giao, cơ cấu tổ chức Ban QLDA, – Quản lý các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán. Chủ trì các cuộc họp làm việc với các nhà thầu, TVGS; đánh giá chất lượng, tiến độ, thưởng, phạt.
  – Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở và giám sát quá trình thực hiện công việc cũng như kết quả và tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận chức năng thuộc Ban QLDA;
  – Chỉ đạo kiểm soát chất lượng, giá thành, tiến độ, … các hợp đồng tư vấn, thi công xây dựng đối với các công trình, dự án;
  – Tiếp nhận, chuyển giao sử dụng khi công trình hoàn thành, theo dõi và đề nghị nhà thầu thực hiện các vấn đề liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
  – Quản lý chi phí thực hiện dự án:
  + Quản lý khối lượng, giá trị thực tế thực hiện so với hợp đồng. Quản lý vấn đề thanh toán cho các nhà thầu, đơn vị tư vấn theo quy định hợp đồng và theo quy trình thanh toán của công ty.
  + Quản lý các khối lượng, hạng mục công việc thay đổi/phát sinh so với hợp đồng.
  – Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của của Ban Tổng Giám đốc.
  – Kiểm tra, xác nhận thanh toán chi phí, quyết toán hợp đồng với các nhà cung cấp, nhà thầu.
  – Giao dịch với các cơ quan công quyền, chính quyền địa phương khu vực dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến các vấn đề thi công công trường/dự án; thực hiện các báo cáo cho các cơ quan nhà nước theo quy định của luật pháp.
  – Là đầu mối trực tiếp giao dịch, kết nối, ban hành chỉ thị của Công ty đến các nhà thầu và các bên liên quan đến việc xây dựng dự án; giải quyết tất cả những vướng mắc, phát sinh xảy ra trong quá trình xây dựng dự án.
  – Tổ chức việc vận hành thử nghiệm thiết bị/hệ thống; xây dựng hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị/hệ thống giữa Nhà thầu với Đơn vị Vận hành tòa nhà.
  – Xem xét, có ý kiến trình Ban Tổng Giám đốc các thay đổi, phát sinh so với hợp đồng/phụ lục hợp đồng/kế hoạch Công ty đã ban hành thông qua Phòng Quản lý Chi phí/ Phòng QLXD.
  – Triển khai thi công xây dựng theo nội dung tài liệu/hồ sơ kỹ thuật Công ty đã ban hành.
  – Phối hợp với các phòng, ban của công ty khi có đề nghị hỗ trợ, tác nghiệp liên quan đến thực hiện Dự án.
  – Là đầu mối cung cấp thông tin liên quan về hoạt động xây dựng đến các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty theo từng giai đoạn hoặc khi có vấn đề phát sinh.
  – Triển khai và kiểm soát việc đo vẽ phục vụ cho việc lập hồ sơ xin giấy chứng nhận quyền sở hữu.
  – Quản lý các hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công của Dự án.
  – Phối hợp với các bộ phận liên quan để bàn giao công trình/dự án theo đúng kế hoạch của Công ty.
  – Triển khai và kiểm soát việc nghiệm thu hoàn thành công trình dự án và mời cơ quan có thẩm quyền chứng nhận nghiệm thu hoàn thành.
  * Nhiệm vụ khác:
  – Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong Công ty về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.

  Yêu cầu tuyển dụng

  * Học vấn:
  – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý dự án/ xây dựng/ kiến trúc/ kinh tế xây dựng, cơ điện.
  – Có chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án.
  – Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp lĩnh vực chuyên môn hoặc Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng.
  * Kinh nghiệm: Có 05-07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương với công việc và quy mô dự án dự án khách sạn, resort 5 sao chuẩn quốc tế.
  * Kỹ năng:
  – Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt; giải quyết vấn đề sáng tạo cao.
  – Anh văn thành thạo;
  – Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.
  – Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.
  *Năng lực quản lý:
  – Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
  *Tố chất, thái độ:
  – Trung thực, khách quan và hành xử công bằng.
  – Tích cực, tự tin, trách nhiệm và tận tâm trong công việc.
  – Bản lĩnh, uy tín, gương mẫu.
  – Có ý thức đóng góp, cống hiến cho công ty
  *Yêu cầu khác
  – Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
  – Xây dựng mối quan hệ tốt.
  * Quyền lợi:
  – Các chế độ thưởng lễ , tết, lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
  – Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện.
  – Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
  – Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Công ty.
  – Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.
  – Có mức độ thăng tiến cao, gắn bó lâu dài, ổn định
  – Địa điểm tuyển dụng: Tại dự án Sài Gòn – Cam Ranh – D8b, Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa .

  Quyền lợi công việc

  Lương thưởng theo thỏa thuận và cạnh tranh trên thị trường.

  Thông tin khác

  Thông tin tuyển dụng
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Mức lương:Thương lượng
  Thời hạn hồ sơ: 23-11-2022
  Chức vụ: Nhân Viên
  Hình thức: Đang cập nhật
  Kinh nghiệm: Đang cập nhật
  Số lượng: Đang Cập Nhật
  Bằng cấp: Đang cập nhật

  Nộp hồ sơ liên hệ

  CÔNG TY CP SÀI GÒN – CAM RANH (MỚI)

  ĐỊA ĐIỂMCập nhật
  CÔNG TY CP SÀI GÒN - CAM RANH (MỚI)

  Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.khanhhoa.top – Xin cảm ơn!

  RELATED ARTICLES